Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en diensten zijn de navolgende voorwaarden van toepassing:

Algemene voorwaarden Renaud zonwering

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Mondelinge en telefonische afspraken zijn evenals al dan niet schriftelijke discussies over wijziging of aanvulling van deze voorwaarden voor ons niet bindend voor zover wij deze niet uitdrukkelijk schriftelijk bevestigen. Inkoopvoorwaarden van afnemers binden ons niet voor zover zij in tegenspraak zijn met deze voorwaarden.
 
2. Aangegeven kleuren, specificaties, functiebeschrijvingen, tekeningen en foto’s van door ons aangeboden en/of verkochte goederen zijn slechts benaderend.
 
 
3. Levertijden en data worden slechts bij benadering aangegeven en op geen enkele wijze gegarandeerd. Deelzendingen zijn toegestaan. Het vervoersrisico is voor ons.
 
4. Alle betalingen moeten plaatsvinden binnen veertien dagen na factuurdatum bij onze bank. Indien andere betalingscondities worden overeengekomen of wij in het kader daarvan cheques of andere waardepapieren aanvaarden, mogen wij deze herroepen en onmiddellijk betaling in contanten vragen indien wij zulks wegens gewijzigde omstandigheden raadzaam achten. Betalingen dienen plaats te vinden zonder enige aftrek. De afnemer is nimmer gerechtigd tot schuld vergelijking of tot opschorting van zijn verplichtingen uit welke hoofde dan ook. Indien de afnemer achterstallig is met zijn betalingen, is hij verplicht, zonder dat ingebrekestelling nodig is en onverminderd ons recht onmiddellijke betaling van de koopprijs te vorderen, 4% boven de alsdan geldende wettelijke vertragings rente alsmede de eventuele verliezen als gevolg van de valutawijzigingen, te betalen.
 
 
5. Al de door ons geleverde goederen blijven ons eigendom totdat de afnemer onze vorderingen op hem, onafhankelijk hoe deze zijn ontstaan, volledig heeft betaald.
 
6. Voor zover overmacht of andere omstandigheden buiten onze macht de nakoming van de geaccepteerde opdrachten of overeenkomsten geheel of gedeeltelijk verhinderen, verzwaren of vertragen, hebben wij het recht dergelijke opdrachten of overeenkomsten te annuleren, te rantsoeneren, of de daaruit voor ons voortvloeiende verplichtingen op te schorten zolang dergelijke omstandigheden voortduren, met inbegrip van een redelijke aanloopperiode daarna. Omstandigheden buiten onze macht zijn o.a.: brand, waterschade, bijzondere weeromstandigheden, rampen, oorlog en oorlog dreiging, oproer, bezetting, mobilisatie, oorlogsmaatregelen, overheidsmaatregelen, stakingen, lock-outs langzaam-aan-acties en andere acties van medewerkers of werknemersorganisaties, defecten aan machines en onderbrekingen, belemmering of rantsoenering bij de levering van grond en hulpstoffen, energie, diensten, transport of in en uitvoer.
 
7. De door ons geleverde producten mogen doorverkocht worden uitsluitend met gebruikmaking van de daartoe of namens ons aangegeven handelsmerken en in overeenstemming met de door of namens ons gegeven richtlijnen, behoudends onze eventuele schriftelijke voorafgaande toestemming daarvan af te wijken.
 
8. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Renaud zonwering. Renaud zonwering is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Renaud zonwering dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.
 
 
9. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 
10. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Renaud Zonwering bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Renaud Zonwering haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incasso kosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Renaud Zonwering om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen, alsmede alle kosten van gerechtelijke incasso zoals kosten deurwaarder en advocaat.
 
 
11. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Renaud zonwering gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 
12. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien(10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Renaud Zonwering
 
13. Renaud zonwering heeft het recht voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van de bestelling zoals het vragen van een vooruitbetaling.
 
 
14. Opdrachtnemer is gerechtigd bij levering en/of installatie gebruik te maken van derden zonder opdrachtgever hiervan in kennis te stellen. Indien door opdrachtgever is gekozen voor montage c.q. installatie door opdrachtnemer blijft opdrachtgever verantwoordelijk voor het beoordelen van de te bewerken onderconstructie. Indien opdrachtnemer of een door opdrachtnemer ingeschakelde derde het niet verantwoord achten tot montage c.q. installatie over te gaan, worden goederen achtergelaten, zonder deze te monteren c.q. installeren. Opdrachtgever blijft gehouden tot betaling van het overeengekomen factuurbedrag, welke voor aanvang van de montage c.q. installatie dient te zijn voldaan door opdrachtgever aan opdrachtnemer.
 
15. Artikel 15: Garanties, Onderzoek en Reclame 15-1 De door Renaud Zonwering te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. 15-2 Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoet aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. De fabriek kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden. 15-3 De in lid 1 genoemde garantiebepalingen kunnen opgevraagd worden op Info@renaudzonwering.nl Deze bepalingen zullen, op verzoek van de wederpartij, kosteloos worden toegezonden. Indien de door Renaud Zonwering verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot, die door de producent van de zaak ervoor verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. rekening van Renaud Zonwering.. 15-4 De verleende garantie voorziet uitsluitend in het leveren van een vervangend product. 15-5 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of montage/ onderhoud daaraan door de wederpartij en/of derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij en/of derden aan 3 de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daar aan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan voorgeschreven wijze. 15-6 De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de leverancier geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden en invloeden ( zoals bijvoorbeeld extreme regenval, zoutinvloeden etc. etc). 15-7 Wederpartij is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de za(a)k(en) deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Renaud Zonwering op de hoogte te brengen. Indien de wederpartij niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q. oplevering Renaud Zonwering wijst op zichtbare gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de wederpartij geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. Voor eventuele niet zichtbare zaken dient terstond, doch uiterlijk binnen 10 dagen, na ontdekking daarvan aan Renaud Zonwering te worden gemeld. 15-8 Renaud Zonwering dient in staat te worden gesteld om dit te controleren Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. 15-9 Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken. 15-10 Indien de wederpartij niet tijdig reclameert dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 15-11 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen. 15-12 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen onderzoekskosten, aan de zijde van Renaud Zonwering daarvoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij. 15-13 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzenden voorrijdkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht te worden.

Bekijk ook

Garantie

Lees hier meer over onze garantievoorwaarden.

Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op onze veelgestelde vragen!

Contact

Heeft u geen antwoord op uw vraag kunnen vinden? Neem gerust contact met ons op via ons formulier, e-mail of telefoon. Wij helpen u graag verder!

Niet gevonden waar u naar op zoek bent? Wellicht kunnen wij u toch helpen! Bekijk hier onze veelgestelde vragen of neem vandaag nog contact met ons op.

Scroll naar boven